工作动态        
  通知公告        
  政策法规        
  普通话培训测试        
  语言文字法规标准        
  成绩查询        
  常识与应用        
 
 


 
 
  当前位置:首页 >>> 语言文字栏 >>> 常识与应用
 
中 华 字 经

Zhōng huá zì jīng
中 华 字 经
d
ì yī bù fēn

第 一 部分
qián kūn yǒu xù  yǔ zhòu wú jiāng  xīng chén mì bù  dǒu bǐng zhǐ háng

   序,    疆,    布,  柄指 航。
zh
òu bái yè hēi  rì míng yuè liàng  fēng chí xuě wǔ  diàn shǎn léi xiǎng 

   黑,日  月亮,风 驰雪舞,电闪 雷 响 。
y
ún téng zhì yǔ lù jié chén shuāng hóng ní xiá huī wù chén báo jiàng
云腾 致雨,露结  霜,虹 霓霞 辉,雾沉雹 降。
ch
ūn shēng xià zhǎng qiū shōu dōng cáng shí lìng yīng hòu hán lái shǔ wǎng
春生 夏长,秋  冬藏,时 令应候,寒 来暑 往。
yu
ǎn gǔ hóng huāng hǎi tián cāng sāng lù dì piāo yí bǎn kuài pèng zhuàng
远古 洪荒,海田  桑,陆地漂 移 , 板块 碰 撞 。
sh
ān yuè wēi é hú pō dàng yàng zhí bèi kuàng yě dǎo sā wāng yáng
   峨,湖   漾,植    野,岛  汪洋。
b
īng chuān dòng tǔ shā mò wò rǎng mù fēng shù sēn yán duō tān guǎng
冰川冻 土,沙  沃壤,木丰树 森 , 岩多 滩 广。
ni
ǎo fēi shòu zǒu lín qián yǔ xiáng jìng tài hé xié wù zhǒng ān xiáng
鸟飞兽走,鳞   翔,境   谐,物 种安 详。
x
íng fēn shàng xià dào hé yīn yáng yōu míng yǎo miǎo tiān tǐ zhù zhāng
形 分 上 下 , 道合阴阳,幽冥 杳渺,天 体著彰。
n
íng qì wéi jīng jù néng yǐ chǎng suō nóng ér zhì jī wēi xiǎn liàng
凝 气 为 精 ,聚能以 场,缩浓  质,积微 显 量。
hu
à jù huàn xū huǎng hū chéng xiàng qiáng gù líng ruò róu yì zhì gāng
化 巨 幻 虚 , 恍 惚 成象 , 强 固 凌 弱 , 柔 亦 制 刚 。
zh
ōng jí bì fǎn cún xīng qū wáng sè kōng lún huí dòng jìng héng cháng
终 极 必 反 , 存 兴 趋 亡 , 色 空 轮 回 ,动 静 恒 常 。
w
éi shí zhòng míng yī lǐ wàn fāng fù mǔ diē niáng méi chǐ nán wàng
唯 实 众 名 , 一 理 万 方 , 父 母 爹 娘 , 没齿 难 忘 。
xi
ōng dì jiě mèi wēi kùn zhù bāng gū yí shū jiù qīn qi hù fǎng
兄 弟 姐 妹 , 危 困 助 帮 , 姑 姨 叔 舅 , 亲 戚 互访 。
zh
í nán guī shǎo bǔ yù zhuó zhuàng fū qī xiāng jìng mèng yì zāo kāng
侄 男 闺 少 , 哺 育 茁 壮 , 夫 妻 相 敬 , 梦 忆 糟 糠 。
g
é wū lín shě yù shì qiān liàng bó gōng yù pó cí xiào shàn yǎng
隔 屋 邻 舍 , 遇 事 谦 谅 , 伯 公 妪 婆 , 慈 孝 赡 养 。
z
ūn péng lǐ yǒu rén yì jūn láng yán huáng èr dì yáo shùn shàn ràng
尊 朋 礼 友 , 仁 义 君 郎 , 炎 黄 二 帝 , 尧 舜 禅 让 。
y
ǔ qǐ shì xí miè jié shāng tāng zhōu wǔ fá zhòu hòu liè gè bāng
禹 启 世 袭 , 灭 桀 商 汤 , 周 武 伐 纣 , 侯 列 各 邦 。
q
ín huáng jí quán hàn liú chǔ xiàng dǐng lì gē jù luàn jìn bā wáng
秦 皇 集 权 , 汉 刘 楚 项 , 鼎 立 割 据 , 乱 晋 八 王 。
n
án běi duì zhì fǔ xiǔ suí yáng zhēn guān zhèng yào wǔ dài xù táng
南 北 对 峙 , 腐 朽 隋 炀 , 贞 观 政 要 , 五 代 续 唐 。
ch
én qiáo bīng biàn chǐ rǔ jìng kāng yē lǜ wán yán yuán jiàn sòng jiāng
陈 桥 兵 变 , 耻 辱 靖 康 , 耶 律 完 颜 , 元 建 宋 僵 。
zh
ōng lí tài zǔ chóng zhēn diào sàng qīng jūn rù guān dà chén zhù cáng
钟 离 太 祖 , 崇 祯 吊 丧 , 清 军 入 关 , 大 臣 驻 藏 。
f
ěn suì pàn zhuó lí yù shè jiāng tái wān fù guī shǒu wèi biān fáng
粉 碎 叛 卓 , 犁 域 设 将 , 台 湾 复 归 , 守 卫 边 防 。
y
ā piàn zhàn zhēng yīng zhàn xiāng gǎng wù xū wéi xīn shè huì gǎi liáng
鸦 片 战 争 , 英 占 香 港 , 戊 戌 维 新 , 社 会 改 良 。
x
īn hài gé mìng sūn wén sī xiǎng lián méng kàng wō guó gòng liǎng dǎng
辛 亥 革 命 , 孙 文 思 想 , 联 盟 抗 倭 , 国 共 两 党 。
d
ìng dū jīng shī rén mín jiě fàng zhū zǐ bǎi jiā kǒng mèng lǎo zhuāng
定 都 京 师 , 人 民 解 放 , 诸 子 百 家 , 孔 孟 老 庄 。
bi
ǎn què líng yī lǔ bān qiǎo jiàng luó pán xiāo yào zhēn jiǔ liáo shāng
扁 鹊 灵 医 , 鲁 班 巧 匠 , 罗 盘 硝 药 , 针 灸 疗 伤 。
c
ài lún bì shēng jiàn zhēn xuán zàng yì jīng lùn yǔ shǐ jì dá chàng
蔡 伦 毕 升 , 鉴 真 玄 奘 , 易 经 论 语 , 史 记 达 畅 。
h
é tú luò shū suàn shù jiǔ zhāng xī sān hóng shuǐ liáo rú píng xiāng
河 图 洛 书 , 算 术 九 章 , 西 三 红 水 , 聊 儒 瓶 厢 。
sh
ī cí qǔ fù xì jù shuō chàng pí pá qín sè luó chǎ kēng qiāng
诗 词 曲 赋 , 戏 剧 说 唱 , 琵 琶 琴 瑟 , 锣 镲 铿 锵 。
sh
ēng xiāo wū yè wò dí yōu yáng zhēng yīn bēn fèn suǒ nà gāo kàng
笙 箫 呜 咽 , 卧 笛 悠 扬 , 筝 音 奔 奋 , 唢 呐 高 亢 。
j
īng hào kuāng lú dǒng yuán xiāo xiāng mǐ fú xiě yì bēi hóng jùn áng
荆 浩 匡 庐 , 董 源 潇 湘 , 米 芾 写 意 , 悲 鸿 骏 昂 。
b
ǐ mò zhǐ yàn biǎn méi yíng bǎng kǎi lì zhuàn kè bēi tiē cǎo kuáng
笔 墨 纸 砚 , 匾 楣 楹 榜 , 楷 隶 篆 刻 , 碑 帖 草 狂 。
d
ūn huáng shí kū cháng chéng wěi qiáng qīng tóng jiǎ gǔ lǚ yī shā shāng
敦 煌 石 窟 , 长 城 伟 墙 , 青 铜 甲 骨 , 缕 衣 纱 裳 。
h
ǔ fú yuè jiàn táo mǎ yǒng zàng cǎi cí bǎo wèng sī chóu tā xiāng
虎 符 越 剑 , 陶 马 俑 葬 , 彩 瓷 宝 瓮 , 丝 绸 他 乡 。
f
án ěr sài gōng jīn zì tǎ zhuàng tài jī líng mù bǐ dé jiào táng
凡 尔 赛 宫 , 金 字 塔 状 , 泰 姬 陵 墓 , 彼 得 教 堂 。
z
ì yóu nǚ shén xī là sù xiàng zuì hòu wǎn cān chuàng zào yà dāng
自 由 女 神 , 希 腊 塑 像 , 最 后 晚 餐 , 创 造 亚 当 。
t
íng xiè lóu gé sì miào diàn láng péng mén bì hù zhàng shì lǜ chuāng
亭 榭 楼 阁 , 寺 庙 殿 廊 , 蓬 门 荜 户 , 丈 室 绿 窗 。
f
ǔ dì bié shù huà dòng diāo liáng tíng yuàn tà bù yǐng píng mù zhàng
府 弟 别 墅 , 画 栋 雕 梁 , 庭 院 踏 步 , 影 屏 幕 障 。
ch
éng chén zǎo jǐng lí ba zhù zhuāng xián duò fú kào píng lán tiào wàng
承 尘 藻 井 , 篱 笆 柱 桩 , 舷 舵 扶 靠 , 凭 栏 眺 望 。
xu
án yá qiào bì fēng luán dié zhàng quán pēn lán zhào tuān jí bào dàng
悬 崖 峭 壁 , 峰 峦 叠 嶂 , 泉 喷 岚 罩 , 湍 急 瀑 宕 。
xi
á gōu tán yuān xī jiàn liú tǎng chí qú yàn bà zhǎo zé ní táng
峡 沟 潭 渊 , 溪 涧 流 淌 , 池 渠 堰 坝 , 沼 泽 泥 塘 。
xu
án wō dài bō jiāo yǔ lián jiāng xiōng yǒng péng pài jīng tāo hài làng
漩 涡 带 波 , 礁 屿 连 江 , 汹 涌 澎 湃 , 惊 涛 骇 浪 。
z
āi lào yì xiè xùn cháo fú zhǎng cāng sōng shòu bǎi chuí liǔ máo yáng
灾 涝 溢 泻 , 汛 潮 浮 涨 , 苍 松 寿 柏 , 垂 柳 毛 杨 。
b
ā jiāo pú shàn bān zhú miè kuāng huái chūn yú huá shān guì róng zhāng
芭 蕉 蒲 扇 , 斑 竹 篾 筐 , 槐 椿 榆 桦 , 杉 桂 榕 樟 ,
zh
āi fēi jǐn bì shān yuàn bīn páng píng pǔ lái yīn fēi kuī wù fāng
斋 扉 紧 闭 , 栅 苑 濒 旁 , 坪 埔 莱 茵 , 菲 窥 坞 坊 。
qi
áng wēi piān xiān pú hé wèi máng yùn dì jiá xīn bèi lěi lín láng
蔷 薇 翩 跹 , 莆 菏 蔚 茫 , 蕴 蒂 荚 芯 , 蓓 蕾 琳 琅 。
q
í huā yì huì yàn lì róng yāng lán hé jú méi sì jì fēn fāng
奇 花 异 卉 , 艳 丽 荣 秧 , 兰 荷 菊 梅 , 四 季 芬 芳 。
d
ù juān qì xuè fú róng jí xiáng mò lì fù yù méi guī cì máng
杜 鹃 泣 血 , 芙 蓉 吉 祥 , 茉 莉 馥 郁 , 玫 瑰 刺 芒 。
gu
ā guǒ shū cài cōng suàn jiǔ jiāng huí jiāo qín kuí pí jiè là jiàng
瓜 果 蔬 菜 , 葱 蒜 韭 姜 , 茴 椒 芹 葵 , 皮 芥 辣 酱 。
y
ún tái yù sǔn hú lu piáo ráng fān qié mó gu rǔ dàn chún niàng
芸 苔 芋 笋 , 葫 芦 瓢 瓤 , 番 茄 蘑 菇 , 乳 蛋 醇 酿 。
di
ǎn yán shí cù cuì bo tián táng zhēn xiū zhǐ gān yáo zhuàn gāo liáng
碘 盐 食 醋 , 脆 卜 甜 糖 , 珍 馐 旨 甘 , 肴 馔 膏 粱 。
p
ú táo měi jiǔ yù yè qióng jiāng kā fēi yì zhì míng chá shùn cháng
葡 萄 美 酒 , 玉 液 琼 浆 , 咖 啡 益 智 , 茗 茶 顺 肠 。
t
áo lǐ xìng shì zhī xiān wèi shuǎng yē yòu chéng jú kě yǐn pǐn cháng
桃 李 杏 柿 , 汁 鲜 味 爽 , 椰 柚 橙 桔 , 渴 饮 品 尝 。
b
ō luó gān jú gǎn lǎn bīng láng lí zǎo píng zhā lì lì liú táng
菠 萝 柑 橘 , 橄 榄 槟 榔 , 梨 枣 苹 楂 , 荔 栗 榴 棠 。
k
ē dǒu bǎi wěi há má gǔ náng diào ěr qiū yǐn rú chóng mǎ huáng
蝌 蚪 摆 尾 , 蛤 蟆 鼓 囊 , 钓 饵 蚯 蚓 , 蠕 虫 蚂 蟥 。
y
īng wǔ xué shé mì fēng chuān máng biān fú qī dòng wú tóng yǐn huáng
鹦 鹉 学 舌 , 蜜 蜂 穿 忙 , 蝙 蝠 栖 洞 , 梧 桐 引 凰 。
zh
ī zhū qiān bǔ míng líng zhù liáng qīng tíng zhèn chì jiū péng zhāng bǎng
蜘 蛛 牵 补 , 螟 蛉 蛀 粮 , 蜻 蜓 振 翅 , 鸠 鹏 张 膀 。
ōu yīng yàn què hú dié yuān yāng lǐ jì nián jīng wā bàng luó páng
鸥 莺 燕 雀 , 蝴 蝶 鸳 鸯 , 鲤 鲫 鲇 鲸 , 蛙 蚌 螺 螃。
y
á é chán yǒng guī luǎn yì huáng wén yíng shǔ yǐ shé xiē shàn mǎng
蚜 蛾 蝉 蛹 , 龟 卵 翼 蝗 , 蚊 蝇 鼠 蚁 , 蛇 蝎 鳝 蟒 。
w
ú gōng dú xiàn xī shuài dēng chuǎng lù bèi hú li xióng bào chái láng
蜈 蚣 毒 腺 , 蟋 蟀 蹬 闯 , 鹿 狈 狐 狸 , 熊 豹 豺 狼 。
yu
án tí hóu zī tuó fū tǎ tǎng chú xīng pān shāo cí mǔ nì gāng
猿 啼 猴 吱 , 鸵 孵 獭 躺 , 雏 猩 攀 梢 , 雌 牡 匿 冈 。
sh
ā zhōu luò tuó xùn jié líng yáng
砂 舟 骆 驼 , 迅 捷 羚 羊 。

d
ì èr bù fēn
     
zhōng huá chū fán shuì shī jiàn xǐng jiǔ jiǔ jì mò qiān nián shǐ líng
中 华 初 繁 , 睡 狮 渐 醒 , 玖 久 纪 末 , 千 年 始 零 。
h
óng yè chāng shèng miào cè dì yíng zuǒ yòu jiān gù zǒng lǎn tǒng lǐng
宏 业 昌 盛 , 妙 策 递 迎 , 左 右 兼 顾 , 总 揽 统 领 。
n
èi qǔ wěn jìn wài jiāo zhì tóng jiē tī guò dù qiè jì hěn měng
内 取 稳 进 , 外 交 志 同 , 阶 梯 过 度 , 切 忌 狠 猛 。
li
ù zéi qī hài jiān shì shěn tīng jiè tān xū xiào jiàn yuē yí xíng
六 贼 七 害 , 监 视 审 听 , 戒 贪 须 效 , 践 约 宜 行 。
bi
ǎn è bāo jì shǎng quàn fá chéng cāo rèn zhí fǔ sāi juān jiù yíng
贬 恶 褒 绩 , 赏 劝 罚 惩 , 操 刃 执 斧 , 塞 涓 救 荧 。
sh
ì rú tū qǐ chōu xīn xī píng tú féng xiǎn zhào xiāo yá yú méng
势 如 突 起 , 抽 薪 熄 平 , 途 逢 险 兆 , 消 芽 于 萌 。
ti
áo xī zhǐ fēn guì zài yòng héng yī fǎ móu zhì guān lì jiē zhèng
调 息 止 纷 , 贵 在 用 衡 , 依 法 谋 治 , 官 吏 皆 正 。
tu
ī xián jiàn cái dǔ mào biàn róng chún pǔ kuān hòu xiá liè jìn zhōng
推 贤 荐 材 , 睹 貌 辨 容 , 纯 朴 宽 厚 , 侠 烈 尽 忠 。
g
ěng zhí sù yí jīn huái tǎn chéng chán mèi jiǎo huá jī mǐn huì yǐng
耿 直 肃 仪 , 襟 怀 袒 诚 , 谄 媚 狡 猾 , 机 敏 慧 颖 。
xi
è dài lǎn duò zhuō bèn lù yōng yú mèi hú tu piān cái zhìcōng
懈 怠 懒 惰 , 拙 笨 碌 庸 , 愚 昧 糊 涂 , 偏 才 至 聪 。
xi
ū sè jū shù jié jiàn hàn xióng gōng jǐn wèi jù jiān mò chí zhòng
羞 涩 拘 束 , 杰 健 悍 雄 , 恭 谨 畏 惧 , 缄 默 持 重 。
ji
āo shē ào màn qiè nuò huáng kǒng chāo yì dú jū tián dàn yún níng
骄 奢 傲 慢 , 怯 懦 惶 恐 , 超 逸 独 居 , 恬 淡 匀 宁 。
c
āi yí guǐ mì wēi yán yì yǒng bì bó qián chāo rǎng duó qí zōng
猜 疑 诡 秘 , 威 严 毅 勇 , 币 帛 钱 钞 , 攘 夺 其 宗 。
q
ǐ cái pàn lì jià zhí jūn děng wù gōng kāi chǎng zēng fù jiǎn qióng
企 财 盼 利 , 价 值 均 等 , 务 工 开 厂 , 增 富 减 穷 。
z
ī chǎn lěi jì shuì lǜ jiā chéng yín háng dài kuǎn chǔ xù bèi chǒng
资 产 累 计 , 税 率 加 乘 , 银 行 贷 款 , 储 蓄 倍 宠 。
d
ǐ yā chāi jiè xún lì bù tíng gōng jǐ xū qiú shì huò chōng yíng
抵 押 拆 借 , 循 例 不 停 , 供 给 需 求 , 市 货 充 盈 。
xi
āo shòu mǎi mài kuī chà yú shèng zhài quàn gǔ piào bó dǔ shū yíng
销 售 买 卖 , 亏 差 余 剩 , 债 券 股 票 , 博 赌 输 赢 。
w
én zhuàn suī xǐ diē péi diān fēng xiū xián tuì yōu huàn lǜ shòu xiāo
闻 赚 虽 喜 , 跌 赔 癫 疯 , 休 闲 退 优 , 涣 虑 受 逍 。
j
ù bīn shū kè yōu xiè huān zhāo bǎ zhǎn jiǎng qù yǐ chuáng dú xiǎo
拒 宾 疏 客 , 忧 谢 欢 招 , 把 盏 讲 趣 , 倚 床 读 晓 。
y
óu jǐng fá dù jì jué xuān xiāo mào guàn bì zhī mǎng yuán chū tiáo
游 景 筏 渡 , 迹 绝 喧 嚣 , 茂 冠 蔽 枝 , 莽 园 出 条 。
b
ì lǐng dī cuì luò yè piāo yáo xīn chéng chè tòu yǎ yuè qù zào
碧 岭 滴 翠 , 落 叶 飘 摇 , 心 澄 彻 透 , 雅 悦 去 燥 。
hu
ī háo yì jiù jiā jù shū le qī zhū xiāng móu xiù méi xié wān
挥 毫 绎 就 , 佳 句 抒 了 , 漆 珠 镶 眸 , 秀 眉 斜 弯 。
y
īng kǒu hán xiào zhī yè yǐn xiàn áo bí dān qiào zhuì ěr shuāng huán
樱 口 含 笑 , 脂 靥 隐 现 , 敖 鼻 单 翘 , 坠 耳 双 环 。
sh
ū é tán sāi lóng jīng fèng yǎn qiàn shǒu ǒu bì ruǎn jǐng xuē jiān
舒 额 弹 腮 , 龙 睛 凤 眼 , 纤 手 藕 臂 , 软 颈 削 肩 。
w
ū fà bǐ tún sū xiōng yāo jiān xiū tuǐ fù qū gōng jiǎo tíng zhàn
乌 发 比 臀 , 酥 胸 腰 间 , 修 腿 负 躯 , 弓 脚 婷 站 。
m
ù yù jié shēn shū zhuāng qiáo bàn báo dài qīng shī jìng yào jiǎo lián
沐 浴 洁 身 , 梳 妆 乔 扮 , 薄 黛 轻 施 , 靓 耀 矫 莲 。
f
ú jǐn shì pèi bīn líng xiù duàn zàn tàn chēng sòng wǎn ruò é xiān
服 锦 饰 佩 , 缤 绫 绣 缎 , 赞 叹 称 颂 , 宛 若 娥 仙 。
ē mí tuó fó jué wù róng yuán sēng ní jì mò pú sà xiàng shàn
阿 弥 陀 佛 , 觉 悟 融 圆 , 僧 尼 寂 寞 , 菩 萨 向 善 。
q
íng tóu xì yīn yù jìng jiàn yuán zhuǎn shí mí xìng kǔ lè nǎo fán
情 投 系 姻 , 欲 净 见 缘 , 转 识 迷 性 , 苦 乐 恼 烦 。
sh
èng dàn jī dū yuán zuì shú huán mù dì biàn zhèng cái pàn xié duān
圣 诞 基 督 , 原 罪 赎 还 , 目 的 辩 证 , 裁 判 邪 端 。
ch
áo jìn guì bài xiān zhī zhù chuán wǒ zhǔ bǎo yòu hǎo wá ā dān
朝 觐 跪 拜 , 先 知 注 传 , 我 主 保 佑 , 好 娃 阿 丹 。
g
é lín tóng huà yī suǒ yù yán shā wēng tuō shì fú mó tàn àn
格 林 童 话 , 伊 索 寓 言 , 莎 翁 托 氏 , 福 摩 探 案 。
d
àn dīng gē dé jiā qiū shí tán péi gēn niú dùn ài yīn sī tǎn
但 丁 哥 德 , 伽 丘 十 谈 , 培 根 牛 顿 , 爱 因 斯 坦 。
sh
ì guǎn yīng ér kè lóng yí chuán xì bāo sù lěng tuō yǎng hé suān
试 管 婴 儿 , 克 隆 遗 传 , 细 胞 速 冷 , 脱 氧 核 酸 。
m
ài chōng shù mǎ jǐ hé guī fàn wǎng luò tōng xùn chéng kòng yáo gǎn
脉 冲 数 码 , 几 何 规 范 , 网 络 通 讯 , 程 控 遥 感 。
q
ū zhú jiàn tǐng zhōu jì dǎo dàn jī guāng fú shè kǔn bǎng huǒ jiàn
驱 逐 舰 艇 , 洲 际 导 弹 , 激 光 辐 射 , 捆 绑 火 箭 。
sh
ēng nà cè jù pín yóu wū rǎn diǎn xiàn miàn duàn qiú hú cè xián
声 纳 测 距 , 贫 铀 污 染 , 点 线 面 段 , 球 弧 侧 弦 。
l
íng zhuī léng jiǎo tū āo dǐng jiān shù piě nà zhé dǒu gǒng tuǒ quān
菱 锥 棱 角 , 凸 凹 顶 尖 , 竖 撇 捺 折 , 陡 拱 椭 圈 。
ào yùn jìng jì táo tài shāi xuǎn kuà yuè duǎn pǎo bèng tiào chēng gān
奥 运 竞 技 , 淘 汰 筛 选 , 跨 跃 短 跑 , 蹦 跳 撑 竿 。
ti
ě bǐng biāo qiāng lěi zú pái lán qì chē lā lì jià shān shǐ fān
铁 饼 标 枪 , 垒 足 排 篮 , 汽 车 拉 力 , 驾 舢 驶 帆 。
d
āo chuí gùn bàng gōu zhǎo zhàng biān suǒ liàn gàng líng shuāi jiāo jī quán
刀 锤 棍 棒 , 钩 爪 杖 鞭 , 锁 链 杠 铃 , 摔 跤 击 拳 。
sh
ěng qū shǔ jiāo cūn zhèn tún diàn gēng yún lóu pá bō pǎng jiǎo bàn
省 区 署 郊 , 村 镇 屯 店 , 耕 耘 耧 耙 , 播 耪 搅 拌 。
n
óng kěn guàn gài yú liè bó chuán chái péng chuī rè mù chù fèn yān
农 垦 灌 溉 , 渔 猎 驳 船 , 柴 棚 炊 热 , 牧 畜 粪 烟 。
m
ó yā jiào shī féi gōng lín dàn xué jiāo niào shēn huī mái shǐ qiǎn
膜 压 窖 湿 , 肥 攻 磷 氮 , 穴 浇 尿 深 , 灰 埋 屎 浅 。
d
ào mài gǔ dòu bì má shǔ mián sù bāo zhī fū shú jiē jià gǎn
稻 麦 谷 豆 , 蓖 麻 薯 棉 , 粟 苞 芝 麸 , 秫 秸 稼 秆 。
m
í shǔ bí qí suō bài zhè wān gěng dī lǒng qí qiáo bǐ kē hàn
糜 黍 荸 荠 , 蓑 稗 蔗 豌 , 埂 堤 垄 畦 , 荞 秕 稞 旱 。
h
é miáo yīng suì màn fù téng chán zōng lǚ níng méng fēng kē zǐ tán
禾 苗 缨 穗 , 蔓 附 藤 缠 , 棕 榈 柠 檬 , 枫 棵 紫 檀 。
ji
ǎn yā dǎ chà jià jiē chā qiān kē lì zǐ hé zhū ruǐ jīng gǎn
剪 丫 打 杈 , 嫁 接 插 扦 , 颗 粒 籽 核 , 株 蕊 茎 杆 。
j
ī yā bào qún zhū zǎi mǎn quān lǘ luó kěn pō quǎn gǒu hù àn
鸡 鸭 抱 群 , 猪 仔 满 圈 , 驴 骡 啃 坡 , 犬 狗 护 岸 。
ji
ù jū hǎn zōng xùn dú zhà huàn yú biē xiā xiè māo tù é cán
厩 驹 罕 鬃 , 驯 犊 乍 唤 , 鱼 鳖 虾 蟹 , 猫 兔 鹅 蚕 。
xu
án rào yīng gē āi gū hè yàn sù yíng zhā zhài zhěn gē dài dàn
旋 绕 鹰 鸽 , 哀 孤 鹤 雁 , 宿 营 扎 寨 , 枕 戈 待 旦 。
sh
ào gǎng róng jiè kuà ruì pī jiān shuài qí tǐng bá xùn shì yuè yǎn
哨 岗 戎 诫 , 挎 锐 披 坚 , 帅 旗 挺 拔 , 训 士 阅 演 。
p
án jù jiào jìn qíng zhì hū hǎn wěi zhuāng gēn zōng xìn hào zhē yǎn
磐 踞 较 劲 , 擎 帜 呼 喊 , 伪 装 跟 踪 , 信 号 遮 掩 。
sh
āo zòng jí shì jìng hū shùn zàn yù yú chěng wù bǎ hōng zhōu xiàn
稍 纵 即 逝 , 竟 忽 瞬 暂 , 驭 舆 骋 骛 , 靶 轰 州 县 。
ch
èn què sāo rǎo gòu zhù háo qiàn dié bào pín shèn yù dǎng zǔ lán
趁 却 骚 扰 , 构 筑 壕 堑 , 谍 报 频 渗 , 御 挡 阻 拦 。
h
ào sǔn chóu sì mài lì wěi jiān gòu xiè fén zhǐ kuī shuǎi jìn yàn
耗 损 酬 饲 , 迈 历 委 艰 , 垢 卸 焚 址 , 盔 甩 烬 焰 。
q
ín dí pò zhèn diào pài qiǎn fǎn wéi zhuī dǔ jié fú jiǎo quán jiān
擒 敌 破 阵 , 调 派 遣 返 , 围 追 堵 截 , 伏 剿 全 歼 。
zh
ǎn lǚ lìng zhào tuì shuāi wù yàn diāo bǎo cuī huǐ yōng jǐ táo cuàn
崭 旅 另 召 , 蜕 衰 勿 厌 , 碉 堡 摧 毁 , 拥 挤 逃 窜 。
f
ú lǔ jiǎo xiè shèng bài qián yán wǎng yǔn kěn fǒu jǔ jué kǎi yàn
俘 虏 缴 械 , 胜 败 前 沿 , 枉 允 肯 否 , 咀 嚼 凯 宴 。
c
ǎn zāo xī shēng sù guǒ xí juàn fén guān shī nào hún pò qǐn mián
惨 遭 牺 牲 , 素 裹 席 卷 , 坟 棺 尸 闹 , 魂 魄 寝 眠 。
hu
ó zhe qí dǎo sǐ zé jì diàn lián fèng xùn zhí jiǎng gōng bān xián
活 着 祈 祷 , 死 则 祭 奠 , 廉 奉 殉 职 , 奖 功 颁 衔 。
z
ǔ zhī chóu bèi fǔ xù shēn qiān bù shǔ liáo yuán tì lèi shān rán
组 织 筹 备 , 抚 恤 申 签 , 部 属 僚 员 , 涕 泪 潸 然 。
bi
āo bǐng míng cè xuán shuò càn làn
彪 炳 铭 册 , 炫 烁 灿 烂 。

d
ì sān bù fēn
第 三 部分
yù láo jìn zú sī diǎn xíng xiàn cí sòng kū sù míng qū shēn yuān
狱 牢 禁 卒 , 司 典 刑 宪 , 辞 讼 哭 诉 , 鸣 屈 伸 冤 。
ch
ǎng shì máo dùn pōu céng bāo jiǎn diàn lǜ chāng zhuó zhāo huà jiè xiàn
敞 释 矛 盾 , 剖 层 剥 茧 , 淀 滤 猖 浊 , 昭 划 界 限 。
f
áng ài zhēn chá huì lù shì huàn zǔ zhòu xià hu tiǎo xìn wū màn
妨 碍 侦 察 , 贿 赂 仕 宦 , 诅 咒 吓 唬 , 挑 衅 侮 谩 。
j
ī fěng fěi bàng hún è chè yàn méng lóng jì liǎng réng liú xì xián
讥 讽 诽 谤 , 浑 噩 撤 验 , 朦 胧 伎 俩 , 仍 留 隙 嫌 。
zh
ēn zhuó chān huǎng bāo bì wǔ mán yǔn duò jí jǐng yāng jí cí juàn
斟 酌 掺 谎 , 包 庇 捂 瞒 , 陨 堕 棘 阱 , 殃 及 祠 眷 。
ji
ǎn jǔ chá fēng dài bǔ kui wán zuò jiān fàn kē jī ná xié bàn
检 举 查 封 , 逮 捕 魁 顽 , 作 奸 犯 科 , 缉 拿 协 办 。
y
āo mó guǐ guài xiōng shà kù yán dǎi tú huài lèi zhēng níng zuǐ liǎn
妖 魔 鬼 怪 , 凶 煞 酷 阎 , 歹 徒 坏 类 , 狰 狞 嘴 脸 。
l
è bī háo kuò sōu guā bēi jiàn guǎi jià hái tí kēng mēng yùn cán
勒 逼 豪 阔 , 搜 刮 卑 贱 , 拐 架 孩 提 , 坑 蒙 孕 残 。
d
ào fěi jié qiè qiāo zhà qī piàn suō shǐ sǒng yǒng héng zhēng bào liǎn
盗 匪 劫 窃 , 敲 诈 欺 骗 , 唆 使 怂 勇 , 横 征 暴 敛 。
sh
āo shā qiǎng lüè zāi zāng wū xiàn zǎi nüè yín bà pǐ liè diāo mán
烧 杀 抢 掠 , 栽 赃 诬 陷 , 宰 虐 淫 霸 , 痞 劣 刁 蛮 。
xi
á nì chāng jì róu lìn bìn huán wěi xiè fù guǎ tú lù bì zhǎn
狎 昵 娼 妓 , 蹂 躏 鬓 鬟 , 猥 亵 妇 寡 , 屠 戮 毙 斩 。
m
áng shēn yòu yǐn dào zhì hūn àn bì nú duǒ bì yuàn chì zé qiǎn
氓 绅 诱 瘾 , 倒 置 昏 暗 , 婢 奴 躲 避 , 怨 斥 责 谴 。
x
ù ōu zī huò bì huì fàn làn tōu lòu jiǎ mào wàng fàn mù juān
酗 殴 滋 祸 , 弊 秽 泛 滥 , 偷 漏 假 冒 , 妄 贩 募 捐 。
t
ì qiú kǎo wèn kuǐ lěi fū yǎn jiǎo xìng ráo shù qī gào shè miǎn
剃 囚 拷 问 , 傀 儡 敷 衍 , 侥 幸 饶 恕 , 期 告 赦 免 。
li
ào kào láng dāng chàn huǐ yǐ hàn cōng huāng shī cuò xú duó pǔ tuán
镣 铐 锒 铛 , 忏 悔 已 憾 , 匆 慌 失 措 , 徐 踱 圃 团 。
ch
óu chú pái huái páng huáng bù tiān jiǒng jiāo chóu xù lún tuí gǒu chuǎn
踌 躇 徘 徊 , 彷 徨 怖 添 , 窘 焦 愁 绪 , 沦 颓 苟 喘 。
sh
ī zǎo qū huí máo cè chòu biàn jiǎ nà gài lǚ xīn gāng xī qiān
虱 蚤 蛆 蛔 , 茅 厕 臭 便 , 钾 钠 钙 铝 , 锌 钢 锡 铅 。
ni
è tī zhě wū gè bèi bó fán péng gǒng guī liú běn qíng měng tàn
镍 锑 锗 钨 , 铬 钡 铂 钒 , 硼 汞 硅 硫 , 苯 氰 锰 碳 。
l
ǜ qīng hài fú xī tīng quē wán pī shēn xī xī fēn tài tóng quán
氯 氢 氦 氟 , 烯 烃 炔 烷 , 砒 砷 硒 矽 , 酚 酞 酮 醛 。
qi
āng táng zāng fǔ pí shèn suǐ dǎn chún sǎng hóu lóng yí yì fù tiǎn
腔 膛 脏 腑 , 脾 肾 髓 胆 , 唇 嗓 喉 咙 , 颐 臆 腹 腆 。
g
āng kuà qí zhǐ xī lú kuàng jiǎn fáng biāo rǒng zhuì quán jiá hái qiàn
肛 胯 脐 趾 , 膝 颅 眶 睑 , 肪 膘 冗 赘 , 颧 颊 骸 嵌 。
h
ān shǎ chī dāi lóng yǎ tān huàn gē da dòu zhěn nóng chuāng tū xuǎn
憨 傻 痴 呆 , 聋 哑 瘫 痪 , 疙 瘩 痘 疹 , 脓 疮 秃 癣 。
m
éi fū sāo yǎng bā hén yù quán yōng jū zhì lì lài jiè bó wàn
霉 肤 搔 痒 , 疤 痕 愈 痊 , 痈 疽 痔 痢 , 癞 疥 脖 腕 。
zh
àng biě bì qué cuì nüè yè àn gē bo yè chí jìng zhī dǒu chàn
瘴 瘪 痹 瘸 , 瘁 疟 腋 胺 , 胳 膊 腋 弛 , 胫 肢 抖 颤 。
w
èi yí kuì yáng jīn jī jìng luán xié lèi téng tòng páng guāng jūn zhān
胃 胰 溃 疡 , 筋 肌 痉 挛 , 胁 肋 疼 痛 , 膀 胱 菌 沾 。
ài zī qīn lüè wēn yì kuò sàn zhǒng liú ái zhèng láo bèi pí juàn
艾 兹 侵 略 , 瘟 疫 扩 散 , 肿 瘤 癌 症 , 劳 惫 疲 倦 。
j
ǐng tì jí bìng zhěn yàng yù huàn shì mǔ gù yōng pú yì pìn huàn
警 惕 疾 病 , 诊 恙 预 患 , 侍 姆 雇 佣 , 仆 役 聘 换 。
d
ōng jiē cǎi gòu bàng chèng ròu xiàn zhǎng sháo lú zào liào duī chú guǎn
东 街 采 购 , 磅 秤 肉 馅 , 掌 勺 炉 灶 , 料 堆 厨 馆 。
li
ū zhà xūn kǎo dùn zhǔ lǔ yān hōng bèi lào kàng huì chǎo zhuó shuàn
溜 炸 熏 烤 , 炖 煮 卤 腌 , 烘 焙 烙 炕 , 烩 炒 灼 涮 。
m
ēn bào liáo tàng pēng zhēng áo jiān fēng huàn pō lì yùn jiào zuì hān
焖 爆 燎 烫 , 烹 蒸 熬 煎 , 烽 焕 泼 沥 , 酝 酵 醉 酣 。
h
ūn xīng fèi pú huá nèn dù gān lóng tì gāo zhǒu zhān rùn nuò wán
荤 腥 肺 脯 , 滑 嫩 肚 肝 , 笼 屉 羔 肘 , 粘 润 糯 丸 。
j
īng gāo mó jiǎo xī zhōu chóu fàn mí fèi gēng jiǔ yóu jìn màn mán
粳 糕 馍 饺 , 稀 粥 稠 饭 , 糜 费 羹 灸 , 油 浸 漫 馒 。
è zé cū cāo bǎo tī nì xián yào shi niǔ kòu dōu dài wéi lián
饿 择 粗 糙 , 饱 剔 腻 咸 , 钥 匙 纽 扣 , 兜 袋 帷 帘 。
h
é tào xiāng guì wǎ guàn yú tán zào gāng yá jù bēi dié kuài wǎn
盒 套 箱 柜 , 瓦 罐 盂 痰 , 皂 缸 牙 具 , 杯 碟 筷 碗 。
zh
àng màn xuē mào zhěng qí guà shuān hú guō pén tǒng qì mǐn xiá tán
帐 幔 靴 帽 , 整 齐 挂 拴 , 壶 锅 盆 桶 , 器 皿 匣 坛 。
ti
áo zhou lā jī kuàng zhé jiǎn fán jiā dāng ǎo páo lǒu jiù dēng sǎn
笤 帚 垃 圾 , 矿 蛰 碱 矾 , 夹 裆 袄 袍 , 篓 臼 灯 伞 。
b
ō qiān jiǎo niǔ chā chú biǎo lián pīng pāng huàng tóng jiāng shéng kē bàn
钵 钎 铰 钮 , 叉 橱 表 镰 , 乒 乓 晃 瞳 , 缰 绳 磕 绊 。
sh
ān hú bèi ké mǎ nǎo méi tàn pào mò péng zhàng hāo wěi sà miǎn
珊 瑚 贝 壳 , 玛 瑙 煤 炭 , 泡 沫 膨 胀 , 蒿 苇 飒 冕 。
di
àn chóu zū lìn bù wèi cǐ bān gǔn niǎn wō wò zhá zhù miǎo pàn
佃 畴 租 赁 , 埠 位 此 般 , 辊 辗 蜗 斡 , 闸 贮 淼 畔 。
xi
ǎng jué bīn bīn zhòu yì juān juàn zhì líng bìng bó ē nuó nī màn
享 爵 彬 斌 , 胄 裔 娟 隽 , 雉 翎 并 勃 , 婀 娜 妮 曼 。
c
āng fǔ xiù shí yòu mó mǎo hàn téng là yìn shuā zèng jì yóu jiàn
舱 釜 锈 蚀 , 釉 磨 铆 焊 , 誊 蜡 印 刷 , 赠 寄 邮 件 。
su
ǒ xiè zhàng bù huì cì dié hàn qí pái yì pīn yá xiàng chù huàn
琐 屑 账 簿 , 惠 赐 牒 翰 , 棋 牌 奕 拼 , 衙 巷 畜 豢 。
q
ǐ gài zhù tǎo diāo chī jī chán kù cāng xún luó áo yù fǔ kān
乞 丐 住 讨 , 叼 吃 饥 馋 , 库 仓 巡 逻 , 翱 峪 俯 瞰 。
ān qí zhòu dùn chà nà jìn yuán kǎn kě qí qū chà jìng wān yán
鞍 骑 骤 遁 , 刹 那 近 垣 , 坎 坷 崎 岖 , 岔 径 蜿 蜒 。
z
ūn yú guǐ zhé guàng áo jùn diān pī lì guàn xiāo yū chǔ nì yān
遵 逾 轨 辙 , 逛 遨 峻 颠 , 霹 雳 贯 霄 , 淤 础 溺 淹 。
sh
à zhuàng bēng tā yáo ān tún tián yì kuò qīng fù gū kuǎ suì hán
厦 幢 崩 塌 , 窑 庵 囤 填 , 邑 廓 倾 覆 , 箍 垮 隧 涵 。
hu
ái xiè zhì gū pǔ jiàn tīng lán qiú yǒng shè tāo bó ào xùn xián
淮 泄 滞 沽 , 浦 溅 汀 澜 , 泅 泳 涉 滔 , 渤 澳 浚 涎 。
b
ó bǎn huō quē wéi jiǎng wāi tān lòu cháo diāo cōng jī shū liè yán
舶 舨 豁 缺 , 桅 桨 歪 坍 , 陋 巢 凋 囱 , 畸 枢 裂 檐 。
y
á hé jié kū zhā zǐ sāo shān yáo jué xiáo huò shì fēi què duàn
涯 涸 竭 枯 , 渣 滓 臊 膻 , 谣 决 淆 惑 , 是 非 确 断 。
f
ān yì shòu kè kǎo jiū zuān yán wù cuò dān gē yóu yù qǐ gǎn
翻 译 授 课 , 考 究 钻 研 , 误 错 耽 搁 , 犹 豫 岂 敢 。
y
è piān huì gǎo biān jí jiào kān gù mí gěng gài zǎi bǎn dēng kān
页 篇 汇 稿 , 编 辑 校 勘 , 故 谜 梗 概 , 载 版 登 刊 。
zhu
ān tí shān jié pǔ biàn liú lǎn jiā ǒu hūn pèi hán liàn sī yǐ
专 题 删 节 , 普 遍 浏 览 , 嘉 偶 婚 配 , 函 恋 私 已 。
x
ù shù mián yán huǎn chí xún mì zuò méi jiè shào qīng huò jiāo xí
叙 述 绵 延 , 缓 迟 寻 觅 , 做 媒 介 绍 , 卿 获 娇 媳 。
chu
í huáng náo bó yuè chuī jiào qǔ pào zhèn fáng zhái xuān fèi nòng lǐ
槌 簧 铙 钹 , 乐 吹 轿 娶 , 炮 震 房 宅 , 宣 沸 弄 里 。
l
ǎ ba zào shǎng mù cuī chuàn yì dīng zhǔ qīn péi bèi fèn ǎi dī
喇 叭 噪 晌 , 暮 催 串 艺 , 叮 嘱 钦 陪 , 辈 份 矮 低 。
sh
ù niè jì sì kūn zhòng shēng zǐ jiǎn tiē chěng sòng zú lǎo shěn xù
庶 孽 继 嗣 , 昆 仲 甥 姊 , 柬 贴 逞 送 , 族 姥 婶 婿 。
g
ǎn fù yāo qǐng zhù hè qìng xǐ niǔ niē jú cù xiàn mù dù jí
赶 赴 邀 请 , 祝 贺 庆 禧 , 扭 捏 局 促 , 羡 慕 妒 嫉 。
g
ē sǎo zī xún huǒ bàn cān yì bà mā ēn zhǔn yé nǎi píng pī
哥 嫂 咨 询 , 伙 伴 参 议 , 爸 妈 恩 准 , 爷 奶 评 批 。
w
ú nǐ ǎn tā zán mén miǎn lì mú yàng jùn qiào xián shū líng lì
吾 你 俺 她 , 咱 们 勉 励 , 模 样 俊 俏 , 娴 淑 伶 俐 。
gu
ān jīn qún shān hùn fǎng róng xù kuàng zhǎn qiàn zhào jìng shì yìng zī
纶 巾 裙 衫 , 混 纺 绒 絮 , 框 展 倩 照 , 镜 示 映 姿 。
k
òu shǒu jū gōng suí sú qiān xǐ dài bì bǐng guī chéng nuò huò yǔ
叩 首 鞠 躬 , 随 俗 迁 徙 , 戴 璧 秉 圭 , 呈 诺 或 与 。
sh
ì dú hóng yuàn rán zhú qià yú rèn shēn pēi tāi ǒu tù miǎn xi
誓 牍 弘 愿 , 燃 烛 洽 娱 , 妊 娠 胚 胎 , 呕 吐 娩 嬉 。
t
è shū gòng xiàn yǒng xiǎng xūn yù
特 殊 贡 献 , 永 享 勋 誉 。


d
ì sì bù fēn
第 四 部 分

y
òu zhì zǎo qiào wán shuǎ liàn xí tóu nǎo rèn niàn jué qín jiǎn xī
幼 稚 早 窍 , 玩 耍 练 习 , 头 脑 认 念 , 诀 勤 简 析 。
y
ī èr mó fǎng sān sì yùn dǐ wǔ liù miáo huì qī bā pì yù
壹 贰 摹 仿 , 叁 肆 韵 底 , 伍 陆 描 绘 , 柒 捌 譬 喻 。
y
ín cóng chàng ò yǒng kuā suǒ xī bèi qiàn shú jiù sòng sì pǔ lǚ
吟 从 倡 哦 , 咏 夸 所 悉 , 背 欠 熟 旧 , 诵 似 谱 吕 。
sh
áo nǔ xiāo mèi zhūn huì zhāo xī zī zhì fú něi cuō tuō zhì yì
韶 努 宵 寐 , 谆 诲 朝 夕 , 孜 挚 弗 馁 , 磋 砣 窒 肄 。
p
àng shòu xiǎo nān xiù tiǎn shǔn xī yī yā ā nǎ wèi hǒng guāi dí
胖 瘦 小 囡 , 嗅 舔 吮 吸 , 咿 呀 啊 哪 , 喂 哄 乖 嫡 。
zu
ò mō gǔn pá chì hàn lín lí suì bàn juè jiàng chì jǐ luǒ pì
坐 摸 滚 爬 , 炽 汗 淋 漓 , 岁 半 倔 犟 , 赤 脊 裸 屁 。
s
ǎ sǎo tīng chú cā mǒ zhuō yǐ dūn dǎo jǔ dèng jīng yíng bō lí
洒 扫 厅 除 , 擦 抹 桌 椅 , 墩 蹈 矩 凳 , 晶 莹 玻 璃 。
j
ù cuò záo páo dùn xiān fēng bì qiāo chú gǎo chǎn luó wén bò ji
锯 锉 凿 刨 , 钝 锨 锋 匕 , 锹 锄 镐 铲 , 箩 纹 簸 箕 。
xi
é wà chèn kù féng rèn zhuì xǐ zhān diàn tǎn rù liàng shài gēng tì
鞋 袜 衬 裤 , 缝 纫 缀 洗 , 毡 垫 毯 褥 , 晾 晒 更 替 。
āng fú guà zì wǎn xiù zhuó dí pù gài péng lǚ fèi pò diū qì
肮 袱 褂 渍 , 挽 袖 濯 涤 , 铺 盖 篷 履 , 废 粕 丢 弃 。
b
èng wèi jī tǒng chù rì sǒng yì zěn me xìng zǎ fǔ zuǒ dá yì
泵 谓 唧 筒 , 矗 日 耸 屹 , 怎 么 姓 咋 , 辅 佐 答 翊 。
l
ì lín zhuàn dào qì jí nǎi bì shà quán é qǐng cì kě jiào yì
莅 临 撰 到 , 砌 级 乃 陛 , 霎 诠 俄 顷 , 次 可 叫 翌 。
d
ǔ lù shèn hěn wěn zòu wú bǐ xiá cī duì diàn lìn sè chǎn xī
笃 录 甚 很 , 紊 奏 芜 鄙 , 暇 疵 兑 玷 , 吝 啬 阐 惜 。
w
ù wō nuǎn qín huì shuò wàng xī zhī hū zhě yě yī xū xī yǐ
鹜 窝 暖 禽 , 晦 朔 旺 汐 , 之 乎 者 也 , 噫 嘘 兮 矣 。
qi
ě yòu yān zāi bā ma yù ne yāo wǔ yǒu sì yín mǎo chǒu yǐ
且 又 焉 哉 , 吧 吗 吁 呢 , 夭 午 酉 巳 , 寅 卯 丑 乙 。
b
ǐng gēng rén guǐ gān zhī jin xī dūn jūn mǔ jīn shí bǎi qiān yì
丙 庚 壬 癸 , 干 支 今 昔 , 吨 钧 亩 斤 , 拾 佰 仟 亿 。
zh
ī měi miǎo gè chǐ cùn àng lí zhóu fú sōu bàn méi duǒ chá pǐ
只 每 秒 个 , 尺 寸 盎 厘 , 轴 幅 艘 瓣 , 枚 朵 茬 匹 。
zh
ōng xún liàng jiè běn zuò shǐ jì duì dàng fù chǔ zhàng shì tàng yú
盅 旬 辆 届 , 本 座 矢 剂 , 队 档 副 处 , 仗 式 趟 隅 。
k
āng kǎi yú kuài xiá ài chóu chàng fèn nù zēng hèn biē mèn dū nang
慷 慨 愉 快 , 狭 隘 惆 怅 , 愤 怒 憎 恨 , 憋 闷 嘟 囔 。
w
ěi mí qiáo cuì jiù qiàn yì yàng lián mǐn cán kuì chuāng cè qī liáng
萎 靡 憔 悴 , 疚 歉 抑 怏 , 怜 悯 惭 愧 , 怆 恻 凄 凉 。
t
āo wā kōu jué dān tái káng bān jiū qiā kǎ wò lún pī nǐng bān
掏 挖 抠 掘 , 担 抬 扛 搬 , 揪 掐 卡 握 , 抡 劈 拧 扳 。
cu
ō róu kāi shì fú liáo tuō dǎn tǒng jiā lǒu kuò tuò pū qiào xiān
搓 揉 揩 拭 , 拂 撩 拖 掸 , 捅 挟 搂 括 , 拓 扑 撬 掀 。
ch
āo lāo cuō pěng zhāi jiē zhuā jiǎn lèi dǎo chuí zá pāo rēng zhì guàn
抄 捞 撮 捧 , 摘 揭 抓 拣 , 擂 捣 捶 砸 , 抛 扔 掷 掼 。
p
āi chuāi lǒng chě bā bō náo jiǎn nuó dā āi yè zhèng zhuài bó shuān
拍 揣 拢 扯 , 扒 拨 挠 捡 , 挪 搭 挨 掖 , 挣 拽 搏 栓 。
ch
ān hāng niǎn zhá juē táng xié niǎn niān yuán zhǔ shè zhěng cuò ào àn
搀 夯 碾 轧 , 撅 搪 携 捻 , 拈 援 拄 摄 , 拯 挫 拗 按 。
t
ān niǎn shāo zhǎo luò gǎo diào hàn chá duō chù jué zòu nǐ mǔ shàn
摊 撵 捎 找 , 摞 搞 掉 捍 , 搽 掇 搐 抉 , 揍 拟 拇 擅 。
p
ēng sī bìn è diān wō tà zǎn yī zhuō jué lǔ sǒu chè bāi hàn
抨 撕 摈 扼 , 掂 挝 挞 攒 , 揖 捉 攫 掳 , 擞 掣 掰 撼 。
d
ìng jiàn xǐ máo qián dìng dù duàn shān zhá jiǒng niè róng zhù yě liàn
钉 键 铣 锚 , 钳 锭 镀 锻 , 煽 铡 炯 镊 , 熔 铸 冶 炼 。
qi
āo yǒng bǒ duò tī cǎi tà cuān pā dūn zào zhǒng cèng tí bá tan
跷 踊 跛 跺 , 踢 踩 蹋 蹿 , 趴 蹲 躁 踵 , 蹭 蹄 跋 昙 。
m
ī jié dǔn dèng zhēng cǎi zhǎ zhān dīng qiáo chǒu miáo máng gǔ xiā kàn
眯 睫 盹 瞪 , 睁 睬 眨 瞻 , 盯 瞧 瞅 瞄 , 盲 瞽 瞎 看 。
pi
ē zhǔ yāng wèi yūn shǔ jù xuàn shuí yà huì miù yè dìng é yàn
瞥 瞩 央 未 , 晕 曙 炬 眩 , 谁 讶 讳 谬 , 谒 订 讹 谚 。
zh
ōu zhū yì chà gāi huī qì chán kān pī zhuān chá pēng zhēn cí kǎn
诌 诛 谊 诧 , 该 诙 讫 谗 , 堪 坯 砖 碴 , 砰 砧 磁 砍 。
k
ē cí píng yíng miǎo miè niān fān róng jiè sháo zhàn zhòu fù jiǎo lǎn
苛 茨 萍 萤 , 藐 蔑 蔫 蕃 , 茸 藉 芍 蘸 , 绉 缚 绞 缆 。
g
āng zōng wěi chuō juàn tāo bēng zhàn xuàn jiū liáo dì pí chè jǔ màn
纲 综 纬 绰 , 绢 绦 绷 绽 , 绚 纠 缭 缔 , 毗 澈 沮 漫 。
z
ǎo sù ōu qìn róng niè shù huàn bīn yí nìng qī zhāng nào wā lián
澡 溯 沤 沁 , 溶 涅 漱 浣 , 滨 沂 泞 沏 , 漳 淖 洼 涟 。
li
áo còu lǐn liè zhēng pà dǒng wǎn qiāo dào chén jì yí shì qiè dàn
潦 凑 凛 冽 , 怔 怕 懂 惋 , 悄 悼 忱 悸 , 怡 恃 惬 惮 。
x
īng è huī wǔ wéi qià shè guàn rěn kěn rě wèi dòng ào fèn diàn
惺 愕 恢 怃 , 惟 恰 慑 惯 , 忍 恳 惹 慰 , 恫 懊 忿 惦 。
ji
ā xí qiāo lǐn zhuī zhá suō chuán xiē bāng léng zhà zhēn xiàng cáo zhàn
枷 檄 橇 檩 , 椎 札 梭 椽 , 楔 梆 楞 榨 , 榛 橡 槽 栈 。
zh
āng ruì liú líng fá yáo lǚ yǎn wēi cháng tǎng pì jǐn sì bàng jiǎn
璋 瑞 琉 玲 , 乏 瑶 屡 奄 , 偎 偿 倘 僻 , 仅 伺 傍 俭 。
g
ū yáng chǐ jù shí qiáo lǚ jiān gāo bó cuàn cù gòu fēn nǎi ān
估 佯 侈 俱 , 什 侨 侣 笺 , 篙 箔 篡 簇 , 够 氛 氖 氨 。
āi shāng duǒ xū wéi huáng yìng lì nì suí xùn pò yū dòu bèng qì
埃 墒 垛 墟 , 违 磺 硬 砾 , 逆 遂 逊 迫 , 迂 逗 迸 迄 。
tu
ì gāi zhè tíng tiáo è dié xī guì duò guǎ yǎo zuó pù qíng xī
褪 赅 这 廷 , 迢 遏 迭 犀 , 刽 剁 剐 舀 , 昨 曝 晴 晰 。
q
í è tūn yē rú líng chǔn zhí tā shē nín yǔ zhēn kuì cuì jì
鳍 鳄 吞 噎 , 孺 龄 蠢 殖 , 它 赊 您 予 , 帧 聩 粹 既 。
li
ú fú lào shàn tuó wèi xiē jū bǐng xíng xiá mào jiāo mǒu guà bì
馏 凫 酪 膳 , 驮 猬 歇 狙 , 禀 型 辖 贸 , 胶 某 卦 敝 。
l
ún bìn chà huǎng xiē mò ái zhǎi diàn tuǒ nài tóng pō jùn chuō qì
仑 殡 衩 幌 , 些 陌 皑 窄 , 甸 妥 奈 彤 , 颇 竣 戳 契 。
zh
ōng biàn pà nài zhēn suì lóng yì lǜ wù mù qí béng dài è bì
衷 辫 帕 耐 , 臻 祟 窿 诣 , 率 晤 睦 歧 , 甭 殆 厄 毖 。
f
á qǔ hè qiào yān yè zhòu pì hē chì páo xiāo yāo he chǎo mà
阀 龋 褐 鞘 , 阉 曳 皱 辟 , 呵 叱 咆 哮 , 吆 喝 吵 骂 。
f
ēn fù dí gu jī li wā lā duō suō láo dao kēng chi qī chā
吩 咐 嘀 咕 , 叽 哩 哇 啦 , 哆 嗦 唠 叨 , 吭 哧 嘁 喳 。
sh
ēn hǒu háo xiào wēng sī liáo huá niè shì dié yǎo dōng qiàng āi shá
呻 吼 嚎 啸 , 嗡 嘶 嘹 哗 , 啮 噬 喋 咬 , 咚 呛 唉 啥 。
t
ì tuò ké sou āi yō hēng hā xī rǎng hēi yàn pēi wěn cháo pā
嚏 唾 咳 嗽 , 哎 哟 哼 哈 , 嘻 嚷 嘿 唁 , 呸 吻 嘲 啪 。
n f
èi pí jin mi shì chī ma xiōng zhé bó wǎn jīng wèi hán dān
嗯 吠 啤 噤 , 咪 嗜 嗤 嘛 , 匈 哲 亳 皖 , 兢 渭 邯 郸 。
y
í dǎi lì dòng fén suí bà shàn jīn jì hù liáo zhè mǐn yuè shǎn
彝 傣 傈 侗 , 汾 绥 罢 汕 , 津 冀 沪 辽 , 浙 闽 粤 陕 。
hu
ī è diān yú lǒng shǔ gàn qián guō wú zhào wèi niè lù kuàng yuán
徽 鄂 滇 渝 , 陇 蜀 赣 黔 , 郭 吴 赵 魏 , 聂 路 况 袁 。
zh
ū xǔ gǒng dèng péng yáo lì hán cuī hú jiǎ zhèng sū yīn kòu tán
朱 许 巩 邓 , 彭 姚 厉 韩 , 崔 胡 贾 郑 , 苏 殷 寇 谭 。
xi
āo rèn shàng fù qiú shěn páng pān gōu lǎng wéi fǔ cóng huò lóu yán
萧 任 尚 付 , 仇 沈 庞 潘 , 勾 朗 韦 甫 , 丛 霍 娄 闫 。
z
ōu pǔ yú luò xuē wèi háng wǎn féng chǔ lù yí dí lài jī jiǎn
邹 朴 俞 雒 , 薛 尉 杭 婉 , 冯 褚 禄 夷 , 狄 赖 稽 翦 。
b
ā wū yóu yú ōu fù xiāo fán gū lú hǎo pèi yīn xíng móu kàn
巴 巫 尤 虞 , 欧 傅 肖 樊 , 辜 卢 郝 沛 , 荫 邢 牟 阚 。
c
éng jiǎng cáo dòu qiū shào mì ruǎn gōng qí jìn bào mù ní mò biàn
曾 蒋 曹 窦 , 邱 邵 泌 阮 , 龚 祁 靳 鲍 , 穆 倪 莫 卞 。
ch
ún péi jì chú tái kuàng yǐn zhān zhēn wú xiāng gāo fān rú ǎi lán
淳 裴 蓟 滁 , 邰 邝 尹 詹 , 甄 毋 襄 皋 , 藩 茹 蔼 蓝 。
h
è rùn gā rèn sāi zhú gào xiǎn zhēn jiá yì quē cén kuí qiú luán
赫 闰 嘎 韧 , 塞 竺 郜 冼 , 箴 郏 熠 阙 , 岑 奎 裘 栾 。
x
īn rǔ jí shèn dí jiě chéng rǎn xīn fú jì zhào kē wǔ zhàn yàn
忻 汝 汲 慎 , 翟 解 丞 冉 , 欣 苻 济 肇 , 柯 仵 湛 晏 。
j
ī shē tóng miào lí gě xuān yuán
嵇 佘 仝 缪 , 黎 葛 轩 辕。

 

本篇文章共有 1 页,当前为第 1 页
加入收藏